Luật về thị trường nội khối Liên minh châu Âu

với một giới thiệu về pháp luật Liên minh châu Âu

13.05.19

mới đây: Học kỳ 2, năm học 2013 - 2014. 20/02, 25/02, 27/02, 04/03, 06/03, 11/03, 13/03, 18/03, 01/04 và 03/04/2014, từ 14:00 đến 18:00 tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Pḥng B.301 (Nhà B)

Up ] [ Mô tả nội dung môn học ] [ Nội dung ]

Mô tả nội dung môn học

Thị trường nội khối châu Âu là yếu tố phát triển nhất của sự hội nhập siêu quốc gia khu vực châu Âu. Mô h́nh này đă thành công trong một thời gian dài và có thể trở thành mô h́nh hội nhập kinh tế kiểu mẫu cho các khu vực trên thế giới. Pháp luật của thị trường nội khối châu Âu là một phần của luật pháp Liên minh châu Âu, không chỉ đơn thuần bao gồm một khung thể chế mà c̣n bao gồm luật nội dung về hội nhập châu Âu. Khóa học giới thiệu ngắn gọn về pháp luật Liên minh châu Âu và tŕnh bày về pháp luật thị trường nội khối EU, tập trung giới thiệu các quyền tự do cơ bản về kinh tế của các công dân của Liên minh (tự do dịch chuyển hàng hóa, tự do dịch chuyển lao động, tự do thành lập, tự do cung cấp dịch vụ, tự do dịch chuyển vốn và thanh toán). Các quyền tự do kinh tế có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống hàng ngày trong Liên minh châu Âu và cũng tác động đến các công ty không thuộc châu Âu đang hoạt động tại thị trường châu Âu, đặc biệt thông qua các công ty con. Nhiều khái niệm và ư tưởng pháp luật trong lĩnh vực này có thể truyền cảm hứng cho sự phát triển của pháp luật kinh doanh quốc tế cho các khu vực khác của thế giới. Khóa học sẽ tŕnh bày các lư thuyết chung và các đặc điểm cụ thể của các quyền tự do cơ bản.Ngoài ra, khoá học cũng giải thích về tiệm cận pháp luật trong thị trường nội địa và luật cạnh tranh của Liên minh châu Âu, hai yếu tố đă được chứng minh là cần thiết cho việc thực hiện và bảo vệ của thị trường nội địa.

The course is not limited to a theoretical presentation but also introduces briefly to the techniques of case-solving in the field of European internal market law. The participants will study how to approach a concrete case, work out the exact question of the case and structure and formulate the case solution. Two case studies will deal with the economic fundamental freedoms.

Khoá học sẽ được giảng dạy bằng tiếng Anh. The course is open to students of the 3rd and 4th grade, postgraduate students and students of Foreign Trade University. Participants who attend at least 14 of the 20 lectures will receive a certificate of participation.

Khoá học sẽ diễn ra từ 14h00 đến 18h00 vào các ngày 20/02/2014, 25/02/2014, 27/02/2014, 04/03/2014, 06/03/2014, 11/03/2014, 13/03/2014, 18/03/2014, 01/04/2014 và 03/04/2014 tại Hội trường nhà B, pḥng 301 Trường Đại học Luật Hà Nội.

Nội dung (tóm tắt)

Part I: Introduction

Aufzählung

§ 1 Basics of the European Union

Aufzählung

§ 2 The law of the European Union (overview)

Aufzählung

§ 3 The European Union as a unified economic area (overview)

Part II: The Economic Fundamental Freedoms

Aufzählung

§ 4 General theory

Aufzählung

§ 5 The free movement of goods (art. 28 et seq., 110 et seq. FEU Treaty)

Aufzählung

§ 6 The freedom of movement for workers (art. 45 et seq. FEU Treaty)

Aufzählung

§ 7 The freedom of establishment (art. 49 et seq. FEU Treaty)

Aufzählung

§ 8 The freedom to provide services (art. 56 et seq. FEU Treaty)

Aufzählung

§ 9 The free movement of capital and payments (art. 63 et seq. FEU Treaty)

Part III: The Realization and Safeguard of the Internal Market

Aufzählung

§ 10 The approximation of laws in the internal market (overview)

Aufzählung

§ 11 The competition law of the European Unio

Part IV: Introduction to Practical Case-solving in EU Internal Market Law

 

[Home]  © Prof. Dr. Thomas Schmitz